تولید و پشتیبانی سامانه برگزاری الکترونیکی مناقصات : نرم افزارسازان سپاهان